Sản Phẩm

Sức Sống Than sinh học 3(N)-10.2(P)-8.2(CAO)
Sức Sống Than sinh học 3(N)-10.2(P)-8.2(CAO) - 1
Sức Sống Than sinh học 3(N)-10.2(P)-8.2(CAO)
Sức Sống Than sinh học 3(N)-10.2(P)-8.2(CAO) - 1

Sức Sống Than sinh học 3(N)-10.2(P)-8.2(CAO)

Thành phần Tỷ lệ %
Nitơ tổng số 3.0%
Photpho Anhydrit 10.2%
Canxi Oxit tan trong axit clohydric 8.2%

Sản phảm liên quan